Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Kar Dağıtım Bilgileri

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu’nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul’da ortakların onayına sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. 2012 mali yılı kazançlarından başlamak üzere Yönetim Kurulu önerisi ile Genel Kurul'un onayı ve bunlarca yapılabilecek değişiklilere ve Türkiye'de uygulanmakta olan mevzuata tabi olarak, şirketin nakit akışı gerekliliklerini de gözetmek kaydıyla her hesap yılı için net dağıtılabilir dönem karının asgari %70’i nakden kar payı olarak dağıtılacaktır.

Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilecektir.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Yine ana sözleşmemizde temettü avansı verilmesine ilişkin hüküm bulunmakta olup bugüne kadar bu yöntem kullanılmamıştır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr dağıtım politikamız kamuya açıklanmış olup, Şirket internet sitesi ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır.

TL 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Dağıtılabilir Net Kar 90.246.379,64 130.652.577,62 101.215.742,22 176.347.635,35 6.122.078,21 110.143.019,01 200.307.688,74
Toplam Dağıtılan Temettü (Brüt) 64.000.000,00 94.000.000,00 94.000.000,00 133.000.000,00 150.000.000,00 280.000.000,00 17.966.877,78
Hisse Başına Brüt Temettü 0,1871345 0,2748538 0,2748538 0,3888889 0,43860 0,81871 0,051689
Temettü Oranı 70,6% 71,9% 92,9% 75,4% - 254,2% 9,0%
Temettü Dağıtım Tarihi 12.04.2017 05.04.2016 07.04.2015 07.04.2014 08.04.2013 28.05.2012 27.05.2011