Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Ülker Bisküvi 2014 Olağan Genel Kurul Daveti ve Gündemi


Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2015 Perşembe günü saat 14:00’de       Radisson Blu Asia Oteli, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi Ataşehir/İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılmasına karar verilmiştir. 2014 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporları, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya www.ulkerbiskuvi.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (Seri:III, No:44), II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin  www.ulkerbiskuvi.com.tr internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Tel:2165242900) bilgi edinmeleri rica olunur

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30’ a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Hissedarlarımızın bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla.

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.    Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2.    Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3.    2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4.    2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5.    2014 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6.    Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,

7.    Şirket Karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8.    Yönetim Kurulu tarafından önerilen Şirket Denetçisinin genel kurul onayına sunulması,

9.    Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağış politikasının genel kurul onayına sunulması,

10.    Şirket tarafından 2014 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

11.    Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

12.    Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

13.    SPK’nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

 

14.    Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,