Main Navigation Section Navigation Main Content
Lütfen en az 3 karakter giriniz.

Etik Kurallar

Etik ilkelere yönelik olarak meydana gelecek aykırılıklarda “Yönetim Kurulu” ve “Disiplin Kurulu” birlikte görev yapacaktır.

İş dünyasında kâr amaçlı faaliyet gösteren kurum ve kurum çalışanlarının, kurum içinde veya dışında; diğer çalışanlar, hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kuruluşları, rakipler ve tüm toplumla ilişkilerinde ve yaptıkları işlerde öncelik verdikleri ilkeler ve üstlendikleri sorumluluklardır.

1. Çalışma Kültürü
 • Ülker Bisküvi, mal ve hizmet aldığı firmalara iş ortağı gibi yaklaşır, doğruluk ve dürüstlükten taviz vermez ve yapılan sözleşmelere sadık kalır. Ticari ilişkilerde yükümlülüklerini yapılan sözleşmeler çerçevesinde zamanında ve eksiksiz yerine getirir.
 • Ülker Bisküvi'nin iş yapma anlayışında 'doğruluk' ilkesi vazgeçilmezdir. Grup şirketlerinin birbirleriyle, çalışanlarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, ortaklarıyla, hissedarlarıyla ve toplumla olan ilişkileri açıklık ve dürüstlük temelinde sürdürülür.
 • Ülker Bisküvi, yasalara ve etik kurallara bağlılığının gereği olan yükümlülükleri her koşulda yerine getirir. Dahası, bunların uygulanmasından kendisini sorumlu tutar. Yasaların, yönetmeliklerin, şirket prensiplerinin, etik kuralların ihlali de dahil olmak üzere, kuşku uyandıran konuların açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
 • Müşteri odaklı faaliyet göstermek, Ülker kültürünün önemli bir parçasıdır. Ülker Bisküvi, sahip olduğu müşteri bağlılığının; müşteri ihtiyaçlarına cevap verme yönündeki azminden, etik kurallara bağlılığından ve sunduğu kaliteli ürün ve hizmetlerden kaynaklandığına inanır.
2. Sosyal Sorumluluk Bilinci
 • Ülker Bisküvi, sosyal sorumluluk bilinci ile toplumun sağlık, refah ve mutluluğuna yönelik faaliyetler içerisinde yer almayı bir görev kabul eder.
 • Ülker Bisküvi, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak katkıda bulunur.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
 • Ülker Bisküvi çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve özürlülerin hayatlarına olumlu katkı yapmayı hedefler. Bu konulara duyarlı olduğunu vurgular. Bu konulardaki geliştirici projelere destek verir.
3. Pozitif İş İlişkileri, Tarafsızlık ve Fırsat Eşitliği
 • Ülker Bisküvi, çalışanları/müşterileri/tedarikçileri/ortakları/hissedarları ve toplumla olan ilişkilerinde saygılı davranışa önem verir. İlişkide olduğu tüm bireylere hak ettikleri onurlu davranışı gösterir.
 • Ülker Bisküvi, tüm faaliyet ve işlemlerini yürütürken, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede durur.
 • Ülker Bisküvi, Türkiye Cumhuriyetinin tüm yasa, tüzük ve yönetmeliklerine, insan haklarına saygılı ve bağlıdır.
 • Ülker Bisküvi, temsilci, avukat, aracı, danışman gibi kişilerin seçimi ve görevlendirilmesinde iş dürüstlüğünü, güvenilirliğini, tarafsızlığını ve hukuka bağlılıklarını temel esas olarak alır.
 • Ülker Bisküvi, iş yaparken tarafsız, adilane kararlar verilmesini engelleyecek veya böyle bir görüntü yaratacak her türlü ilişkiden, etkiden ve etkinlikten uzak durur.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarının çeşitliliğine önem verir, her bir bireyin kişisel özelliklerine, kişiliğine saygı gösterir ve bu davranışın tüm çalışanlarca benimsenerek uygulanmasını sağlar.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarının önerilerini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür.
 • Ülker Bisküvi, menfaatleri gereği ve ticari ahlak anlayışı doğrultusunda, satınalımlarında tedarikçi firmalara talep edilen koşulları açık olarak bildirir ve tüm teklifleri eşit koşullarda değerlendirir.
 • Ülker Bisküvi, Distribütör ile olan ilişkilerinde fırsat eşitliğini gözetir.
4. Tedarikçiler ve Rakiplerle İlişkiler
 • Ülker Bisküvi, rekabetin korunması ile ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) ve yetkili mercilerin kararlarına uyar.
 • Ülker Bisküvi, basında rakipleri ve onların yöneticileri aleyhine isim vererek olumsuz beyanatta bulunmaz.
 • Ülker Bisküvi, müşterilerinin veya tedarikçilerinin boykotu amacıyla rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
 • Ülker Bisküvi, yeni rakiplerin engellenmesi, ürün fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge/pazar/müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurup anlaşma yapmaz.
 • Ülker Bisküvi, diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, hiçbir zaman etik olmayan veya yasadışı yollara başvurmaz, çalışanlarının bu yollara başvurmalarını engeller. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görmez.
 • Ülker Bisküvi, rakip firmada kritik pozisyonda görevli bir çalışanın birinci derece akrabasını (eş, kardeş, çocuk, anne-baba), şirketlerindeki kritik pozisyonlarda görevlendirmez.
5. Müşteri Memnuniyeti
 • Ülker Bisküvi, şirketlerinden ya da ürün tüketiciye ulaşana kadar ki kanallardan kaynaklanan, her türlü ürün sorununu hızla giderir, bu konuda ulaşılabilirdir, tüketici mağduriyetlerini önler.
 • Ülker Bisküvi, ürün kalitesini, tüketici beklentisinin de ötesine taşımaya çalışır.
 • Ülker Bisküvi, müşteri memnuniyetini öngören küresel ve yerel anlayış ile hizmet veren, faaliyet gösterdiği toplumun örf ve adetlerine uyum gösteren bir yapıyı oluşturmaya odaklanır.
6. Ürün ve Hizmet Kalitesi
 • Ülker Bisküvi, ulusal ve uluslararası mevzuatlara tam bir uyum içerisinde, yasal düzenlemelerin oluşmasında etkinlik göstererek, tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarımız üzerinde tam bir koruma sağlayarak kurumsal kimliğimiz ile hızlı ve sağlıklı büyüme hedefimizi gerçekleştirir.
 • Ülker Bisküvi, TSE gibi ulusal ve ISO, OHSES, BRC, IFS gibi uluslar arası kalite standartlarına göre faaliyetlerini yürütür, sahip olduğu kalite belgelerine tüm çalışanlarıyla birlikte sahip çıkar.
 • Dünyada gıda teknolojisi hızla gelişmekte ve insan hayatına ‘fayda’ sağlayıcı yeni ürünler ve yeni buluşlar ortaya çıkartmaktadır. Ülker Bisküvi etik yaklaşımı, bireylerin hayatına katkı sağlayacak, onların daha iyi yaşamalarını destekleyecek teknolojileri öncü firma olarak kullanmak, bu teknolojilerle fayda sağlayıcı ürünler üretmektir.
 • Ülker Bisküvi, ürünlerinde insan sağlığına zararlı olduğu bilinen katkı malzemesi kullanmaz, ürünlerinin tüm içeriğini ambalajı üzerinde açıkça belirtir.
 • Ülker Bisküvi, ürünlerinin üretim ve pazarlama sürecinde, sağlık ve hijyen disiplinine mutlak anlamda özen gösterir.
 • Ülker Bisküvi, müşteri ve tüketicilerine zarar verecek ve/veya onları yanıltacak ürün veya hizmet sunmaz.
7. Çalışan Hakları ve İş Güvenliği
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarının özlük haklarının tam/doğru ve zamanında verilmesini sağlar.
 • Ülker Bisküvi, iş hedefleri ve şirketin rekabet gücünün yanı sıra, çalışanlarının kişisel gelişimini önemser ve bu yönde adımlar atar.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarına dürüstlük, tutarlılık, saygı, güven, sorumluluk gibi değerlerin hakim olduğu; her çalışanın kendini ifade edebileceği ve geliştirebileceği, verimli ve mutlu bir çalışma ortamı sunar.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarının gönüllü katılım esasına dayalı sosyal faaliyetlerde bulunmalarını destekler.
 • Ülker Bisküvi, iş sağlığı ve güvenliği için gerekli her türlü teçhizat ve prosedür ile önlemler alır.
8. Hissedar Menfaatinin Korunması
 • Ülker Bisküvi, şirket hisselerinin alınıp satılmasında; hukuka uygunluk ve güvenilirliği sağlayarak, hissedarlarının menfaatlerini ve görüşlerini dikkate alır, ahlaki değerlere riayet eder, spekülasyonlara meydan vermez, cari mevzuatın getirdiği kısıtlamalara uyar ve şeffaftır.
 • Ülker Bisküvi, sürdürülebilir karlılığı göz önünde bulundurarak yatırım yapar ve mevcut yatırımlarını verimli bir şekilde yönetir.
 • Ülker Bisküvi, şirket itibar ve değerini korumak için, operasyonlarını kanunlara ve kurumsal etiğe uygun olarak tasarlar / yürütür.
9. Ayrımcılık ve Taciz
 • Ülker Bisküvi, herhangi bir çalışanının cinsel, sosyal ve fiziksel konularda taciz ve rahatsız edilmesini ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
 • Ülker Bisküvi, herhangi bir çalışanının ayrımcılık, dışlama, yıldırma vb. psikolojik tacizlere maruz kalmasını ya da benzer rahatsızlıkları vermesini kesinlikle kabul etmez.
 • Ülker Bisküvi, tüm kişilere/kuruluşlara dil/din/ırk/cinsiyet/kültür/bakış açısı ayrımı gözetmeksizin aynı mesafede durur. Farklılıkların hoşgörü ile karşılandığı ve kabul edildiği bir çalışma ortamı sunar. Ülker Bisküvi çalışanlarından da bu şekilde davranmaları beklenir.
10. Kayıtlarda Doğruluk
 • Ülker Bisküvi, şirketlerinin mali tablosu vb. tüm kayıtlarını doğru, eksiksiz, ilgili prensiplere ve hukuki kurallara uygun olarak hazırlar. Şirket dışı kuruluşlar ve kişilerle arasındaki işlemlerin; tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun olarak zamanında ve doğru olarak kaydedilmesini sağlar.
 • Tekliflere, ihale hazırlıklarına veya sözleşme görüşmelerine katılan ilgili Ülker Bisküvi çalışanları, muhtemel tedarikçilere verdikleri tüm ifadelerin, yazışmaların ve beyanların doğru ve gerçek olmasından sorumludurlar.
11. Bilgi Güvenliği
 • Ülker Bisküvi, patent, ticari sır, telif hakları, isim ve marka vb. fikri mülkiyetlerini koruduğu gibi, rakiplerinin fikri mülkiyet haklarına da saygı gösterir.
 • Ülker Bisküvi, tedarikçilerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve iş başvurusu yapan adayların bilgilerini (ticari, kişisel vb.) gizler/korur.
12. Kamu Kuruluşları ve Toplumun Bilgilendirilmesi
 • Ülker Bisküvi, satış ve pazarlama faaliyetlerinde yanlış, yalan ya da aldatıcı reklâm vermez, yalan beyanda bulunmaz.
 • Ülker Bisküvi, yaptığı tüm bildirimler ile kamuya ve hissedarlarına doğru, anlaşılır ve zamanında bilgi sunar.
 • Ülker Bisküvi, sermaye piyasasında işlem gören yatırım araçlarının değerine etki edebilecek her türlü bilgi, gelişme ve değişikliği, mevzuat ile uyumlu ve de belirlenen süreler içerisinde kamuya duyurur.
 • Ülker Bisküvi, tüm kamu kuruluşları ile iletişimini, zamanında, doğru ve anlaşılır bir biçimde yapar.
13. Yasalara Uyma
 • Ülker Bisküvi, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerini / işlemlerini ulusal ve uluslar arası mevzuat çerçevesinde yürütür, yasalarla belirlenen düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılır bilgileri zamanında sunar.
 • Ülker Bisküvi, vergi kaçırma, yolsuzluk, rüşvet teklif etme, mali raporlarda devleti yanıltma vb. faaliyetler içerisinde yer almaz.
 • Ülker Bisküvi, faaliyet gösterdiği her ülkenin hukuk kurallarına, toplumsal değerlerine saygı gösterir ve sosyal sorumluluk bilinciyle çalışır.
 • Ülker Bisküvi, tedarikçilerden mal ve hizmet satın alırken, ilgili tüm mevzuata (yasa, tüzük, yönetmelik vb.) uygun hareket eder.

a. Hediye Kabulü ve Hediye Verilmesi:

 • Ülker Bisküvi, ilişkide bulunduğu şirketlere/çalışanlara hediye amacının ötesine geçebilecek (karşı tarafın tarafsızlığına gölge düşürebilecek / maddi değeri yüksek), tarafları zor durumda bırakacak hediyeler vermez, bu gibi hediyeleri kabul etmez.
 • Çalışanın bilgisi dışında şirkete ulaşan hediyeler şirket Genel Müdürünün bilgisi ile Şirket Promosyon Odasına gönderilir ve yılbaşında kura yöntemi ile çalışanlara dağıtılır.
14. Çevre
 • Ülker Bisküvi hem kendi çalışmalarında, hem de tedarikçileri ve iş ortaklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
 • Ülker Bisküvi, doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.
 • Ülker Bisküvi, üretim faaliyetleri sonucunda oluşan atıkları ve her türlü kirliliği kontrol altında tutar; bu konuda belirlenmiş standartlara ve mevzuata (ISO vb.) uygun hareket eder.
 • Ülker Bisküvi, geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme imkânlarını araştırır ve işletmelerinde bu kazanımlardan yararlanır.
 • Ülker Bisküvi, çalışanlarına çevre bilinci kazandırmak amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunur.
15. Etik Dışı Durumların Bildirimi Sorumluluğu
 • Ülker Bisküvi, şirketlerinin ve diğer şahısların (tüzel/gerçek) etik olmayan işlemlerinin/davranışlarının ortaya çıkarılmasını engelleyecek aktivitelerde bulunamaz. Herhangi bir yolsuzluğu örtbas etmez.

Bu ilkeler, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır. Bu kurallara uyumun takibi yapılır. Aykırılıklar tespit edilmesi halinde Disiplin Kurulu’na başvurulur.